VIZIJA

Mokykla – saugi, patraukli ir atvira įstaiga, suteikianti mokiniams teisę ugdytis pagal gebėjimus, įgyti kokybišką, jų poreikius, gebėjimus atitinkantį išsilavinimą, puoselėjanti humanistines, etnines, pilietines vertybes ir įgyvendinanti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą.

MISIJA

Įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, tenkinant bendruomenės ir mokinių poreikius. Ugdyti visuomenei laisvą ir atvirą pilietį, dorą, sąmoningą bei iniciatyvią asmenybę, gerai besiorientuojančią informacinėje visuomenėje, gebančią mokytis, įsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje.

FILOSOFIJA

Atkaklus darbas viską nugali (Vergilijus).

STRATEGINIAI TIKSLAI

Siekti ugdymosi kokybės atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius.

Didinti mokyklos patrauklumą ir atvirumą visuomenei, kuriant savitą kultūrą, gerinant jos įvaizdį.

MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2016-2017 M. M.

1 tikslas: Siekti ugdymo (si) kokybės atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius bei gebėjimus

Uždaviniai:

1. Siekti individualios ugdymo (si) sėkmės

2. Tobulinti mokinių pažangos vertinimą ir įsivertinimą

3. Tobulinti pagalbą mokiniui.

2 tikslas: Didinti mokyklos patrauklumą ir atvirumą visuomenei.

Uždaviniai:

1. Puoselėti mokyklos kultūrą

2. Kurti jaukią ir modernią ugdomąją aplinką

3. Gerinti mokyklos įvaizdį.


Ekomokykla
ES      

 

Paieška

Svarbi informacija

Fotor0417233717

Facebook

PRISIJUNGTI

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com