VIZIJA

Pagrindinė mokykla – saugi, patraukli ir atvira įstaiga, suteikianti mokiniams teisę ugdytis pagal gebėjimus, įgyti kokybišką, jų poreikius, gebėjimus atitinkantį išsilavinimą, puoselėjanti humanistines, etnines, pilietines vertybes ir įgyvendinanti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą.

MISIJA

Įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, tenkinant bendruomenės ir mokinių poreikius. Ugdyti visuomenei laisvą ir atvirą pilietį, dorą, sąmoningą bei iniciatyvią asmenybę, gerai besiorientuojančią informacinėje visuomenėje, gebančią mokytis, įsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje.

 

MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI 2019- 2020 M. M.

  1. Mokinio saugumas
  2. Socialinio emocinio intelekto ugdymas
  3. Bendradarbiavimo kultūros gerinimas
  4. Nuolatinis tobulėjimas.

 

MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2019-2020 M. M.

1 tikslas:  Siekti ugdymo (si) kokybės atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius bei gebėjimus.

Uždaviniai:

  1. Tobulinti išmokimo stebėjimą ir siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.
  2. Tobulinti mokinių pažangos vertinimą ir įsivertinimą.
  3. Ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją.

2 tikslas: Didinti mokyklos patrauklumą ir atvirumą visuomenei.

Uždaviniai:

  1. Puoselėti mokyklos kultūrą.
  2. Kurti jaukią ir saugią ugdomąją aplinką.
  3. Ugdyti pilietiškumą.

 

 


Ekomokykla
ES  lemt    

 

Paieška

El. paštas

Svarbi informacija

Fotor0417233717

Facebook

PRISIJUNGTI

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com