Vykdomos integruotos programos

          

Eil. Nr. Programos pavadinimas Kas įgyvendina
1. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindai.

Įgyvendina pradinio ugdymo mokytojos

1-4 kl.

2. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas

Įgyvendina pradinio ugdymo mokytojos

1-4 kl. Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat integruojant į dalykus mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų.

3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

1-4 kl. prevencinė programa integruojama į dorinio ugdymo, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, kūno kultūros pamokas..

5-10 kl. prevencinė programa integruojama į dorinio ugdymo, gamtos, biologijos, chemijos, dailės, kūno kultūros pamokas, sveikatos priežiūros specialistės veiklą.

Klasių auklėtojai prevencinius užsiėmimus planuoja klasės auklėtojo veiklos plane ir organizuoja klasių valandėlių metu.

4. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa 5-10 kl. integruojama į žmogaus ir gamtos, sveikos gyvensenos, biologijos pamokas, klasių auklėtojų, sveikatos priežiūros specialistės veiklą.
5. Sveikatos ugdymo bendroji programa Vykdo 1-10 kl. mokytojai, sveikatos priežiūros specialistės, integruojama į ugdymo dalykus, klasės renginius, neformalųjį ugdymą, projektus.
6. Etninės kultūros programa Organizuojama per neformalųjį ugdymą. Vykdo integruodami 1-10 kl. įvairių dalykų mokytojai per ugdymo dalykų pamokas, klasės renginius, veda pamokas ne tik mokykloje, bet ir kitoje aplinkoje (kraštotyros muziejuje, bibliotekoje, gamtoje ir kt.).
7. Žmogaus saugos bendroji programa Žmogaus sauga organizuojama vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V- 1159 ( Žin., 2012, Nr. 89-4668), integruojama į 1-10 klasių auklėtojų veiklą, technologijų, fizikos, chemijos, biologijos pamokas.
8. Ugdymo karjerai programa Integruojama 1-10 kl. į klasių auklėtojų veiklą, neformalųjį ugdymą.
9. Ugdymo karjerai programa Integruojama 1-10 kl. į klasių auklėtojų veiklą, neformalųjį ugdymą.

           


Ekomokykla

 

Paieška

Svarbi informacija

Fotor0417233717

Facebook

PRISIJUNGTI

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com